Reklamační řád

 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Upex Investments s.r.o., IČ 02404982, DIČ CZ02404982, se sídlem Spálená 88/13, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219138 (dále jen ,,Prodávající”)

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží v síti partnerských prodejců prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

II. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit
o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci.
V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou
v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. 

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn
a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodejce v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

III. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře).

Záruční lhůta činí:

  • Nové zboží: 24 měsíců
  • Použité zboží: minimálně 6 měsíců
  • Zánovní: minimálně 20 měsíců

Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Není-li uvedeno jinak, je místem pro uplatnění reklamace společnost Upex Investments s.r.o., Spálená 88/13, 110 00 Praha 1.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je kupující povinen přiložit reklamační formulář, který je ke stažení zde

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou hradí přepravné kupující. Zásilka která bude zaslána na náklady prodávajícího nebude přijata.

Zásilka s vadným zbožím musí obsahovat:

  • Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství
  • Originál, nebo kopii prodejního dokladu
  • Platný záruční list
  • Řádně vyplněný reklamační formulář!

Kupující je povinen předat zboží kompletní, a patřičně zabalený v ochranném materiálu, který vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – ideálně v původním obalu. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není dostatečně zabaleno a předáno s výše požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
  • Odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
  • Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna,
a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat..

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

"V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)."

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 1. 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

DRUHY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Nové - Zboží z oficiální CZ distribuce se 24 měsíční zárukou. Zboží je nové, nepoužité, včetně standardně dodávaného příslušenství. Na zboží se vztahuje 21% DPH.

Zánovní / Rozbalené - Zboží které pochází z výkupu, zpravidla bývá nové, maximálně několik dní používané. Na přístroji nemusí být originální výrobní fólie a dodávané příslušensví nemusí být kompletní. Na zboží je poskytována záruka o délce uvedené v detailu zboží, minimálně však 20 měsíců. Záruka je uplatňována buď v našem obchodě, nebo pokud je součástí balení i záruční list od původního prodejce, pak je nutné případné záruční plnění uplatnit u původního prodejce, a náš obchod prodejem zboží zplnomocňuje zákazníka k použití původního záručního listu. Toto zboží se prodává ve zvláštním daňovém režimu dle §90, tudíž DPH není součástí prodejní ceny.

Použité - Zboží použité, dodávané včetně funkční nabíječky. Použité přístroje mohou mít četné známky používání avšak jsou plně funkční. Na tyto přístroje je poskytována záruka od 6-9 měsíců(tato záruka se netýká baterie). Tyto zařízení nelze prostřednictvím elektronického obchodu zakoupit, pouze osobním odběrem na prodejně Mobileko v ulici Spálená 88/13, Praha 1, 110 00. Toto zboží se prodává ve zvláštním daňovém režimu dle §90, tudíž DPH není součástí prodejní ceny.

Náhradní díly - Kupující spotřebitel má nárok na 24 měsíční záruku v případě nákupu nového dílu, v případě dílů SWAP může být záruka smluvní. U odběratelů zboží jež jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, má nárok na záruku pouze 3 měsíce.

JAK REKLAMOVAT

Mobilní telefon včetně baterie (krabičku ani obsažené příslušenství nepřibalujte) patřičně zabalte včetně kopie či originálu záručního listu (stvrzenky) a reklamačního formuláře zašlete prostřednictvím kurýra či poštou na adresu:

Upex Investments s.r.o.(Mobileko)
Spálená 88/13
110 00, Praha 1
Tel: 721 732 599
info@mobileko.cz

Pokud nemáte možnost vytisknout a vyplnit reklamační formulář, napište na list bílého papíru jméno a adresu pro zpětné zaslání, kontakt, podrobný popis závady, sériové číslo zařízení spolu s podpisem zákazníka. Avšak pro rychlejší vyřízení reklamace doporučuji reklamační formulář (níže ke stažení) vyplnit.

Prosím před odesláním zařízení na reklamaci zálohujte svá data! 

Bezplatné vyzvednutí prostřednictvím Mobileko kurýra nelze využít pro případy reklamace.

Telefon bude při reklamačním řízení pravděpodobně obnoven do továrního nastavení, tudíž neručíme za případná ztracená data.

O přijetí zařízení na reklamaci a její vyřízení budete informováni emailem či textovou zprávou.

Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty! 

Reklamační formulář ke stažení zde.

Reklamovat zboží můžete také osobně na naši pobočce Mobileko v ulici Spálená 88/13 na Praze 1. V tomto případě s sebou je nutné mít pouze zařízení určeno k reklamaci a záruční list (stvrzenka).

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na naší emailové adrese info@mobileko.cz nebo na telefonním čísle +420 733 399 899.

Děkujeme